KVKK Aydınlatma Metni ve Rıza Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) ÇERÇEVESİNDE OLUŞTURULAN AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA FORMU

 A) AYDINLATMA METNİ

I. İşletme Veri Sorumlusu ve İletişim Bilgileri

DOÇ.DR.FİKRİ DEMİR sağlık hizmetlerini yürütürken hasta mahremiyetinin korunması ilkesini benimsemekte; hasta ve yakınlarının kişisel verilerinin gizliliğine ve korunmasına ilişkin haklarına saygı duymaktadır. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve sair ilgili mevzuat hükümleri ile T.C. Sağlık Bakanlığı’nca yapılan düzenlemeler kapsamında işlenmekte ve gerekli önlemler alınarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Bu Aydınlatma Metni ile işlenen kişisel verileriniz ve bu verilerin korunmasıyla ilgili bilgilendirme amaçlanmaktadır. İletişim bilgilerimiz şu şekildedir:

Telefon: 0507 676 38 16

Site: www.cocukkardiyolojidoktorum.com

E-mail: mesaj@cocukkardiyolojidoktorum.com

II. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bu Verileri İşlemenin Hukuki Şartları 

Kişisel verileriniz; fiziki ve/veya dijital ortamlarda kliniğimiz için yapılan hasta randevu ve kayıt işlemlerinde kullanılan matbu formlar, doktorumuza ait internet sitesi, sosyal medya ve diğer dijital iletişim kanalları; telefon görüşmeleri; görüntüleme araçları; doktorumuz tarafından gerçekleştirilen muayeneler ve tıbbi tetkikler ile kamu ve özel sağlık kuruluşlarının entegre sistemleri aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK uyarınca açık rıza şartı aranmaksızın veri işlenmesine izin verilen durumlarda doğrudan, diğer durumlarda sizin açık rızanız alınarak işlenmektedir.

III. İşlenen Kişisel Verileriniz

*Çocuğunuzun kimlik bilgileri (Ad, soyad, kimlik numarası ve doğum tarihi)

*Sizin bazı bilgileriniz (Ad, soyad, telefon numarası, e-mail adresi, gerekirse kimlik numarası)

*Sağlık durumuyla ilgili veriler (Kliniğimize başvuru nedeni, geçmiş sağlık öyküsü, aile öyküsü, eski tetkikler, muayene ve tarafımızca yapılan tetkikler sonucunda elde edilen çocuğunuzun veya fetusun sağlık durumuyla ilgili bilgiler)

*Muayene sırasında gerekli görülürse sizin açık rızanız alınarak çekilen fotoğraf ve videolar

*Muayene sonucunda yaptığınız geri bildirimler

IV. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

*Kişisel verilerinizin başkasının eline geçmemesi için kimlik tespiti ve doğrulama

*Kamu sağlığının korunması; koruyucu hekimlik; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin planlanması ve yönetimi

*Randevu hatırlatma, randevu değişikliği bilgisi sağlama

*İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinizin arşivlenmesi

*Yasalar uyarınca Sağlık Bakanlığı, bakanlıkla ilgili birimler, resmi merciler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca tarafımızdan hastalarımızla ilgili istenen bilgileri iletme ve sorulara yanıt verme

*Sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi kapsamında banka emekli sandıkları, sigorta şirketleri gibi kuruluşların talep ettikleri belgelerin doldurulması ve serbest meslek makbuzlarının düzenlenmesi

*Sizlere özel tanıtım ve hizmetlerimize ilişkin bilgilerden haberdar edilmeniz

*Sunduğumuz sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine ve memnuniyetinizin artırılmasına yönelik analiz yapma ve hizmetlerimize ilişkin sorunlarınızı yönetme

V. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişi ve Kuruluşlara Aktarılması 

Kliniğimizde istihdam edilen personel yukarıda bahsedilen amaçlar dahilinde kişisel verilerinizin bir kısmına erişilebilir. Verileriniz kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara iletilebilir. Bu çerçevede; tıbbi gereklilik, yetkililerin direktifi veya mahkeme kararı bulunması halinde hasta velilerinin (reşit ise hastanın) izni ile aile üyelerine, yakınlarına, kanuni temsilcisine ve izin verilen diğer üçüncü kişilere hastanın sağlık durumu hakkında bilgi verilebilir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, bunlara bağlı kuruluşlar, banka emekli sandıkları ve özel sigorta kuruluşlarına; sağlık hizmeti yürütürken hizmet aldığımız işletmelere (muhasebecilerimiz, hastalarla iletişimi ve randevuları organize eden veya bilişim teknolojileri desteği veren işletmeler vb.); hastane yatışı gerektiren bir sağlık durumu saptananların yönlendirildikleri sağlık kuruluşundaki ilgili sağlık personeline ve gerektiğinde izniniz alınarak sosyal medya platformlarına, ajanslara, basın/yayın organlarına işlenen verileriniz iletilebilir. Ancak verileriniz yurtdışında yerleşik üçüncü kişi ve kuruluşlara aktarılmaz.

VI. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi ve Saklanması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde fiziki belge olarak ve/veya dijital ortamda 10 yıl süre ile saklanır. Kliniğimiz ile ilişkinizin sona ermesini takip eden yasalarla belirtilen saklama süresi sonunda verileriniz imha edilir. Açık rıza onayı şartına bağlı olarak işlenen kişisel verileriniz, rızanızı geri çekmeniz halinde en yakın imha periyodunda imha edilir.

VII. Kişisel Verilerin KVKK Uyarınca Açık Rıza Aranmaksızın İşlenebileceği Haller

*Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,

*Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanızın hukuki geçerliliği olmaması gibi hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerinize gereksinim duyulması,

*Bir sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

*Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

*Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

*Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması durumlarında açık rızanız aranmaksızın kişisel verileriniz işlenebilir.

*Ayrıca kişisel sağlık verileri kanun ve ilgili yönetmelikler gereğince; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir ve ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

VIII. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

*Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

*Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaca uygun işlenip işlenmediğini öğrenme,

*Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

*Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*Gereklilik ortadan kalktığında kişisel verilerinizin yok edilmesini isteme,

*İşlenen verilerinizin analizi sonucunda aleyhinize oluşan duruma itiraz etme,

*Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızla ilgili taleplerinizi noter vasıtasıyla yazılı olarak kliniğimizin adresine gönderebilir; elden teslim edebilir veya elektronik imzalı olarak mesaj@cocukkardiyolojidoktorum.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Başvurularınız en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde kanunla belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Yukarıdaki aydınlatma metninin tamamını ………………………………………… (okudum anladım yazınız)

Hasta Adı-Soyadı:

İmza :

Hastanın Velisi / Yasal Temsilcisi Adı-Soyadı :

Yakınlık Derecesi  :

İmza :

Tarih                      :

 

B) AÇIK RIZA (ONAY) FORMU

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nun ilgili hükümlerine göre hazırlanan ve yukarıda okuduğum aydınlatma metni çerçevesinde,

*Çocuğumun kimlik bilgileri ve sağlık durumuyla ilgili bilgiler; benim kimlik bilgilerim ve iletişim bilgilerimin işlenmesini, muhafaza edilmesini ve gerektiğinde talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmasını;

*E-mail adresim ve telefon numaramın saklanmasını; bu iletişim kanallarıyla tarafıma randevumuzla ilgili veya kliniğinizin işleyişiyle ilgili bilgilendirmelerin yapılmasını;

*Klinikte istihdam edilen personelin kişisel verilerimizin gerekli kısmına erişebilmesini;

*Sağlık hizmeti yürütürken hizmet aldığınız işletmelere (muhasebeciler, hastalarla iletişimi ve randevuları organize eden veya bilişim teknolojileri desteği veren işletmeler vb.) ve (gerekirse) çocuğumun sevk edildiği sağlık kuruluşundaki ilgili sağlık personeline kişisel verilerimin aktarılmasını;

*(Banka mensubu olanlar veya özel sigorta poliçesi olanlar için) Emekli sandıkları veya sigorta şirketlerinin talep ettikleri kişisel verilerimin işlenmesini ve bu kuruluşlara aktarılmasını;

*Serbest meslek makbuzlarının doldurulması için gerekli verilerimin işlenmesini;

*Muayene sırasında çekilmesi uygun görülen fotoğraf ve videolar ile yaptığım geri bildirimlerin işlenmesini ve medyada paylaşılmasını;

*Tıbbi gereklilik veya yasal zorunluluk olması durumunda çocuğumun sağlık durumuyla ilgili verilerin yakınlarımdan ………………………………………………. adlı kişilerle paylaşılmasını;

*Kliniğinizle paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu;

Kendi açık rızam ile …………………………… (kabul ediyorum veya kabul etmiyorum yazınız)

Hasta Adı-Soyadı:

İmza :

Hastanın Velisi / Yasal Temsilcisi Adı-Soyadı :

Yakınlık Derecesi  :

İmza :

Tarih                      :

(Gerekiyorsa) Tercümanın/Tanığın Adı-Soyadı: